logo

Overwerken?

Wees voorbereid en bestel de luxe broodjes:

bestellijst


Een heerlijke warme maaltijd:

bestellijst

Koningklijke Horeca NederlandSVHECABO | erkend leerbedrijf

Horecarent 
is een onderdeel van:Partyservice Nederland


Algemene voorwaarden PDF Afdrukken E-mail

 

Artikel 1 : Geldigheid van deze Voorwaarden

1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot verhuur van stoelen, tafels, aardewerk, glaswerk, apparatuur, enz.en levering van produkten en-of diensten in de ruimste zin van het woord en alles wat verder deel uitmaakt van genoemde overeenkomst door van der Linde Catering Concepts BV gevestigd te Oude Tonge, hieronder tevens inbegrepen de volgende handelsnamen: Van der Linde Catering Concepts BV, 't Vosje & van der Linde Catering en Organisatie BV, 't Vosje & van der Linde en Partyservice Nederland BV, alle in deze voorwaarden hierna te noemen van der Linde Catering Concepts BV , aangegaan;

1b De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Van der Linde Catering Concepts BV;

1c Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van Van der Linde Catering Concepts BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 : Definitie

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de verhuur en of leveringsovereenkomst is aangegaan of in wiens opdracht is gehandeld.

Artikel 3 : Aanbiedingen en overeenkomsten

3a Alle aanbiedingen van van der Linde Catering Concepts BV zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld;

3b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Van der Linde Catering Concepts BV van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Van der Linde Catering Concepts BV tot uitvoering van de aan hem verleende opdracht is overgegaan overeenkomstig de order, is een overeenkomst van huur en verhuur en of levering van produkten of diensten tot stand gekomen.

Artikel 4 : Prijzen

4a Tenzij anders vermeld gelden prijzen af onderneming;

4b Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Van der Linde Catering Concepts BV gerechtigd de prijs dien overeenkomstig aan te passen;

4c Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever;

4d Terzake van de uitgevoerde opdracht wordt door Van der Linde Catering Concepts BV op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties;

4e Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting [BTW] en exclusief transportkosten en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;

4f Prijzen vermeld in menukaarten/ drankenkaarten e.d. op locaties, schepen en tijdelijke accommodaties van Van der Linde Catering Concepts Bv zijn inclusief BTW.

4g Opdrachtgever gaat akkoord met de door Van der Linde Catering Concepts BV bepaalde prijsstelling voor zijn produkten en of diensten.

Artikel 5 : Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Van der Linde Catering Concepts BV alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten [kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d] te vergoeden, alles onverminderd het recht van Van der Linde Catering Concepts BV op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6 : Leveringstermijnen

6a De huurder/koper dient zelf het gehuurde cq geleverde bij de verhuurder / verkoper op te halen en indien van verhuur bij beëindiging van de huurtermijn, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder/verkoper zich met het brengen en/of terug bezorgen van het gehuurde/verkochte zal belasten. Ook in laatstbedoeld geval geschied het brengen en/of van het gehuurde/gekochte voor rekening en risico van de huurder. Afgesproken leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Van der Linde Catering Concepts BV de goederen te leveren;

6b Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;

6c Indien de opdrachtgever het verhuurde of geleverde produkt cq dienst voor of op het tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Van der Linde Catering Concepts BV stalling-c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter beoordeling van Van der Linde Catering Concepts BV.

Artikel 7 : Reclame

7a Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Van der Linde Catering Concepts BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Klachten over het gehalte en/of hoedanigheid van het gehuurde en of geleverde moeten zo spoedig mogelijk na levering en onder toezending van een analyseerbaar monster worden gedeponeerd;

7b Opdrachtgever is gehouden aan te tonen dat de goederen waarover hij zich beklaagt de door Van der Linde Catering Concepts BV verhuurde en of geleverde goederen betreffen;

7c Van der Linde Catering Concepts BV dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. Van der Linde Catering Concepts BV is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht;

7d Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8 : Betaling

8a De vorderingen van Van der Linde Catering Concepts BV dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever;

8b Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden voor het afhalen c.q. afleveren van goederen zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van Van der Linde Catering Concepts BV op een door Van der Linde Catering Concepts BV aan te wijzen bank of postgirorekening. De huurder cq koper heeft nimmer een retentierecht tegenover verhuurder cq verkoper;

8c Onverminderd het recht van retentie, zal het Van der Linde Catering Concepts BV bij het uitvoeren van een opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag tenminste honderd euro bedraagt vrij staan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling (borgsom) te vorderen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie, cheques of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van Van der Linde Catering Concepts BV, dit bedrag kan gelijk zijn aan de vervangingswaarde van de goederen;

8d Indien de opdrachtgever de vordering van Van der Linde Catering Concepts BV niet contant, althans niet binnen de overeengekomen termijnen, betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Van der Linde Catering Concepts BV zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 5% boven de wettelijke rente per jaar in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum;

8e Van der Linde Catering Concepts BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke als , door de betaling veroorzaakt te vorderen;

8f De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 150,-. Uit het enkele feit dat Van der Linde Catering Concepts BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten;

8g Bij betalingen worden vorderingskosten en rente primair berekend;

8h Wanneer een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- wordt gezonden kan Van der Linde Catering Concepts BV daarenboven € 12,50 aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing;

8i Zolang de huurder/koper niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Van der Linde Catering Concepts BV heeft voldaan, is Van der Linde Catering Concepts BV gerechtigd om alle goederen welke door de huurder/koper in Van der Linde Catering Concepts BV of op locatie zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de huurder/koper ten genoegen van Van der Linde Catering Concepts BV aan al zijn verplichtingen jegens Van der Linde Catering Concepts BV heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Van der Linde Catering Concepts BV in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen;

8j Indien Van der Linde Catering Concepts BV goederen als bedoeld in artikel 8i onder zich heeft en de huurder/koper van wie Van der Linde Catering Concepts BV de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Van der Linde Catering Concepts BV gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de huurder/koper en Van der Linde Catering Concepts BV kan zich daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Van der Linde Catering Concepts BV resteert wordt aan de klant uitgekeerd;

8k Iedere betaling zal, ongeacht enige door de huurder/koper bij die betaling geplaatste aantekening dan wel geplaatste opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de huurder/koper aan Van der Linde Catering Concepts BV in de navolgende volgorde:
1. de kosten van de executie
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
3. de rente
4. de schade
5. de hoofdsom

Artikel 9 : Verplichtingen van de huurder cq koper

9a De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig en volgens eventuele aanwijzingen van personeel van Van der Linde Catering Concepts BV te gebruiken en in het bijzonder om:
- verhuurder ter alle tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen;
- aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren;
- de gehuurde goederen schoon te retourneren, is dit niet het geval, dan zullen schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, deze kosten bedragen minimaal 50 % van de huursom, indien dit niet in verhouding zou staan tot het produkt, kan Van der Linde Catering Concepts BV overgaan op een uurtarief, wat € 45,- per uur per persoon bedraagt;
- onderhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden;

9b De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder kan niet tot reparatie worden overgegaan. Veranderingen en/of reparatie aan het gehuurde zal de verhuurder slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen c.q verrichten. Indien de schade ontstaan is door onooglijk gebruik, is de huurder aansprakelijk voor de kosten hieruit voortvloeiend. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van huurder is ontstaan heeft de huurder het recht op vervangende voorwerpen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst;

9c De huurder/koper is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan Van der Linde Catering Concepts BV heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd, noch worden beleend of in pand worden gegeven of op welke wijze ook of welke titel ook uit het bedrijf c.q de macht van de opdrachtgever worden gebracht;

9d Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Van der Linde Catering Concepts BV en voorts in geval van ontbinding de overeenkomst uit welke hoofde dan ook zal Van der Linde Catering Concepts BV gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaan eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan Van der Linde Catering Concepts BV te retourneren, alles onverminderd het recht van Van der Linde Catering Concepts BV op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen;

9e De verhuurde artikelen moeten door huurder droog worden opgeslagen en bij ophalen beneden in de gang, hal of kelder worden klaargezet;

9f Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolg van onvakkundige behandeling, reparaties door derden of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht;

9g Indien huurder buiten staat is om welke reden dan ook het gehuurde aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door laatste te bepalen schadevergoeding ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde te betalen, vermeerderd met de hieruit voortvloeiende kosten;

9h Eventuele boetes en belastingen, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal, te leveren goederen of andere diensten van Van der Linde Catering Concepts BV, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 : Overdracht

Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Linde Catering Concepts BV is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofd van met Van der Linde Catering Concepts BV gesloten overeenkomsten aan derden- waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen- over te dragen.

Artikel 11 : Retentie

Onverminderd het wettelijk retentierecht is Van der Linde Catering Concepts BV gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van hetgeen Van der Linde Catering Concepts BV uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Van der Linde Catering Concepts BV ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 12 : Duur van de overeenkomst

Bij het vaststellen van de duur van het verhuur en of leveringscontract geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag. De prijsstelling in de brochure betreffende de verhuurartikelen heeft betrekking op een gebruiksperiode van 1 dag. Ingaande op 00.00 uur en eindigend om 24.00 uur.

De tweede huurdag kost 75% extra van de normale huurprijs, derde huurdag kost 50% extra van de normale huurprijs. Voor langere perioden, prijs op aanvraag. Bij levering van diensten of produkten/goederen, eindigend de overeenkomst, door betaling van de totale verschuldigde som. De door Van der Linde Catering Concepts BV bijgehouden klantenbonnen, worden als bindend bevonden.

Artikel 13 : Aansprakelijkheid

13a Van der Linde Catering Concepts BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
c. Het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde cq geleverde;
d. De klant aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. verwondings of overlijdingsrisico's;
e. De schade door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Van der Linde Catering Concepts BV, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan;

13b Van der Linde Catering Concepts BV is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden;

13c Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing;

13d Van der Linde Catering Concepts BV zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden;

13e Van der Linde Catering Concepts BV is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Van der Linde Catering Concepts BV onder zich heeft;

13f Indien aan twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt geleverd cq verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst;

13g Van der Linde Catering Concepts BV is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de kwaliteit en de hoedanigheid van haar goederen;

13h Het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garantie's mocht voldoen.

Artikel 14 : Garantie

Van der Linde Catering Concepts BV garandeert verhuurde cq geleverde goederen gedurende een vooraf overeengekomen periode.
In geval Van der Linde Catering Concepts BV zijn produkten of diensten van toeleveranciers betrekt, geldt de garantie van de desbetreffende fabrikant cq toeleverancier, zonder Van der Linde Catering Concepts BV hiervoor aansprakelijk te stellen indien de fabrikant of toeleverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 15 : Vooruitbetaling en meerkosten

Van der Linde Catering Concepts BV is gerecht bij opdrachten van tenminste honderd euro vooruitbetaling te verlangen of op andere wijze zekerheid te vorderen. Wordt de opdracht vertraagd dan is Van der Linde Catering Concepts BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Wordt het geleverde produkt niet op tijd afgehaald dan is Van der Linde Catering Concepts BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 16 : Opzegging

16a Deze overeenkomst kan ten alle tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder/koper kan slechts geschieden door terugbezorging in de oorspronkelijke staat van het gehuurde cq geleverde bij de verhuurder cq verkoper;

16b Bij beëindiging van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het gebreken vertoont of beschadigd is, is de verhuurder gerechtigd de huurder reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen;

16c Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen 50% van de som bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 80 % van de som bij opzegging in de laatste week voor levering.

Artikel 17 : Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Van der Linde Catering Concepts BV gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van der Linde Catering Concepts BV het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter harer keuze zonder dat Van der Linde Catering Concepts BV tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Van der Linde Catering Concepts BV ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 18 : Geschillen

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze "Algemene Voorwaarden" zullen ter beslechting, zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 19 : Afwijkende voorwaarden

19a Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze "Algemene Voorwaarden", kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Van der Linde Catering Concepts BV schriftelijk zijn geaccepteerd;

19b Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhevige "Algemene Voorwaarden" zullen de voorwaarden van Van der Linde Catering Concepts BV prevaleren;

19c De punten 19a en 19b zijn ook van toepassing indien Van der Linde Catering Concepts BV de opdrachtgever is en de toeleverancier redelijkerwijs de kans heeft gekregen deze voorwaarden in te zien.

Artikel 20 : Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van 't Vosje binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 21 : Afspraken

21a Opdrachtgever machtigt Van der Linde Catering Concepts BV om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Van der Linde Catering Concepts BV aan derde[n] van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Van der Linde Catering Concepts BV met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en);

21b Produkten of diensten die niet door Van der Linde Catering Concepts BV zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers, betaling van deze toeleveranciers geschiedt via Van der Linde Catering Concepts BV met een door Van der Linde Catering Concepts BV bepaalde opslag;

21c Opdrachtgever zal en mag nooit een door een toeleverancier geleverd product of dienst uit de overeenkomst halen;

21d Van der Linde Catering Concepts BV wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.

21e Indien Van der Linde Catering Concepts BV als tussenpersoon (cq boekingskantoor) fungeert en alleen de administratievehandelingen inzake de opdracht verricht, kan Van der Linde Catering Concepts BV nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst;

21f Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal Van der Linde Catering Concepts BV pogen hiertussen te bemiddelen echter Van der Linde Catering Concepts BV kan nooit worden aangesproken voor enige schade's, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rente's en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.

Artikel 22 : Offertes

Indien opdrachtgever Van der Linde Catering Concepts BV offerte voor diensten, te leveren goederen of verhuur uit laat brengen, kan Van der Linde Catering Concepts BV de kosten die hiermee gepaard gaan doorberekenen aan opdrachtgever, deze zullen worden doorberekend als "voorbereidingskosten" onder deze kosten wordt onder meer verstaan; het opmaken van offertes, telefoonkosten, administratiekosten, overheadkosten, besprekingen met toeleveranciers, autokosten, bezichtiging van evenementen objecten en de geleverde manuren.

Artikel 23 : Rechten

Niets van wat opdrachtgever van Van der Linde Catering Concepts BV heeft bekomen mag worden verveelvoudigd dmv druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, Van der Linde Catering Concepts BV behoudt ten alle tijde de rechten.

Artikel 24 : Overmacht

24a Indien Van der Linde Catering Concepts BV door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Van der Linde Catering Concepts BV onverminderd de haar verdere toekomende rechten het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;

24b Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgelijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van toeleveranciers van Van der Linde Catering Concepts BV of andere wijzen van niet voldoen door deze aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvatting in redelijkheid niet aan Van der Linde Catering Concepts BV kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 25 : Gevonden voorwerpen

25a In het gebouw en aan aanhorigheden van Van der Linde Catering Concepts BV verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de huurder/koper worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Van der Linde Catering Concepts BV te worden ingeleverd;

25b Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij Van der Linde Catering Concepts BV heeft gemeld, verkrijgt Van der Linde Catering Concepts BV de eigendom;

25c Indien Van der Linde Catering Concepts BV door de huurder/koper achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de huurder/koper. Van der Linde Catering Concepts BV is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 26 : Kurkegeld

26a Indien de klant in de ruimten van Van der Linde Catering Concepts BV drank nuttigt die niet door Van der Linde Catering Concepts BV verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkegeld verschuldigd;

26b Indien de klant in de ruimten van Van der Linde Catering Concepts BV spijzen nuttigt die niet door Van der Linde Catering Concepts BV verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd;

26c De in de artikelen 26a en 26b bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Van der Linde Catering Concepts BV.

Artikel 27 : Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Privacy statement

Partyservice Nederland, de Berenboot, PEC Exploitatie, Tilia Exploitatie, Jarili, ’t Vosje, Rederij Ameland hierna te noemen ‘PSN groep’ gevestigd aan Tramweg te Oude Tonge en Rijnwaterstraat te Rotterdam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PSN Groep

Tramweg 5a 3255 MB Oude Tonge +31187642090

mevr. A.M. Stienstra is de Functionaris Gegevensbescherming van de PSN Groep

Te bereiken via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Persoonsgegevens die wij verwerken

PSN Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Evenement gerelateerde informatie
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

PSN Groep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;- gegevens van personen jonger dan 16 jaar;Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aanbetrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN) alleen ingeval van arbeidsovereenkomst

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PSN Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

PSN Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Alle gegevens staan opgeslagen op onze beveiligde server welke alleen toegankelijk is door het Managementteam.

Geautomatiseerde besluitvorming

PSN Groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld) een medewerker van PSN Groep tussen zit.

PSN Groep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

 • Outlook (mail)
 • ACT -> CRM
 • ETender
 • Reserveringssysteem- Exact
 • Boekhoudpakket- NMBRS
 • Personeelsdossier
 • Zaalagenda -> Reserveringssysteem
 • Ook bewaren wij een “hard copy” van een evenement of boekhouding middels een (Hang)mappen
 • dossier met facturen, urenlijsten, pakbonnen, notities e.d.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PSN Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 7 jaar bewaartermijn om e.e.a. inzichtelijk en geregistreerd te hebben inzake de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

PSN Groep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PSN Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PSN Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PSN Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PSN Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PSN Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . PSN Groep heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

 

Winkelwagen


VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.

Deel met je vriendenMaak uw feest compleet met Partyschotels.nl !


Maak uw feest compleet met
Partyschotels.nl

LET OP!

AL ONZE PRIJZEN ZIJN Excl. BTW

 

 

ACTIE!

 

Bestelling boven de 250 euro?

wijnactie

U ontvangt van ons een heerlijke fles wijn.
Keuze uit wit,rood of rosé


Contact Partyschotels | 0900-2353337


Heeft uw vragen of wilt u
uitleg? Bel 0900-2353337

advertentie

Theater Op Het WaterHorecarent.nl is een onderdeel van Partyservice Nederland